Результаты экзамена по математике

23/06/2020 19:30

Тело новости

Абитуриенты, которым приходило письмо о проведении экзамена, но в таблице их результатов нет, будут приглашены на устное собеседование 30 июня. Приглашения будут отправлены по электронной почте за сутки до проведения собеседования.

ФИО абитуриента

Дата рождения Результат
АХМЕТОВ ДЖАМАЛ СУЛЕЙМАНОВИЧ   2
ВАН ВЭЙЦЗЯ   30
ВАН ЛИНБО   50
ВАН САЙ   70
ВАН СИНЦЗЭ   60
АКМАТОВ ТИМУРЛАН КУБАНЫЧБЕКОВИЧ   70
БАЙ СУНЮАНЬ   70
БАЙ ЧЖИЦЯНЬ   50
БАО ХАНЬЦИН   60
ВАН ДИ   80
ВАН ИФАНЬ   70
ВАН ХАЙНИН   2
ВАН ХАОЮЙ 25.06.1999 80
ВАН ХАОЮЙ 19.04.2001 70
ВАН ЦЗЫТЭН   40
ВАН ЦЗЮНЬЦЗЕ 18.06.2000 50
ВАН ЦЗЮНЬЦЗЕ 18.08.2001 60
ВАН ЧУ   50
ВАН ШИТУН   40
ВАНЬ ЮЙЦИ   80
ЧЖОУ ЦЗЭНВЭЙ   50
ВАН ЦЗЯЛИНЬ   60
ВАН ЦЗЯЧЭНЬ   60
ВАН ЧЖЭ   80
ВАН ШЕН   30
Ван Юйсун   60
ВЕНЧИКОВА СОФЬЯ ВИТАЛЬЕВНА   80
ГАНЬ ЮЙСЮАНЬ   50
ГАО ПЭНЦИ   70
ГО ЦЗИНТИН   70
ДУ СИНЬЯН   60
ДУ ЦЗЯТУН   60
ГУ ХАО   30
ЖЭНЬ И   60
ЖЭНЬ ЦЗЕЧЖИ   70
ЛИ ТУН   60
СВЕЧИНСКИЙ АЛЕКСЕЙ ЮРЬЕВИЧ   60
ДУАНЬ ЮНЬХАО   30
ДУН ИНЧАО   30
ДУН ЮЭЛИНЬ   40
ДЭН ЮЙНЯНЬ   60
ИНЬ ВАН   70
ИНЬ ЧЖИИ   70
ИСКАЛИЕВА КАМИЛЛА МАЛИКОВНА   80
КАНЬ ХУНИНЬ   70
Кольченко Максим Романович   80
КОЩЕГУЛОВ АЛИШЕР МАРАТОВИЧ   80
ЛИ БОФЭН   60
ЛИ СЯОМИНЬ   70
ГУСЕВ ЕЛИСЕЙ ИГОРЕВИЧ   70
ЛИ ЦИН   70
ЛИ ЧЖАНЬЮЭ   40
ЛИ ЧЖИВЭЙ   70
ЛИ ЧЖЭНЬНАНЬ   80
ЛИ ЮЙХАНЬ   40
ЛИНЬ ТАО   80
ЛИНЬ ЮЙХАО   70
ЛИНЬ ЯНЬБО   70
ЛУ СИНЬ   50
ЛУ ЦЗЫПИН   80
ЛЮ ИЖАНЬ   70
ЛЮ ЛИНЬНА   70
ЛЮ СУНПЭН   60
ЛЮ ХАЙЛИНЬ   80
ЛЮ ХАОЧЖЭ   80
ЛЮ ЦЗИН   70
ЛЮ ЦЗУНЦИ   60
МА ЮАНЬ   30
СЕЙИТЛИЕВ ГУРБАННЫЯЗ   50
СУЙ МУЦИ   60
СЯО ЯЛАНЬ   70
ЛЮ ЦЗЫХУА   80
ЛЮ ЮЙЧЭН   70
ЛЮЙ ЖУЙЦИН   70
ЛЯО ВЭНЬЦИН   70
Маммадова Джамила Самир кызы   40
МАО ЛИЦЯН   70
МЁНГ ВИКТОРИЯ   60
МЭЙ СЯОХАНЬ   70
ПАНЬ ХАОЯНЬ   40
ПАНЬ ЮЙЧЭНЬ   70
Пэн Лусюе . 60
Пэн Хаоюй   40
ТАЖМАГАНБЕТОВ МУРАГАТ ЕР-АЗАМАТУЛЫ   70
ТАО ХУНЯН   80
ФАНЬ ЧАНХАО   80
ФАНЬ ШУЦЗЮНЬ   60
ХАНЬ ДУНСЮЙ   50
САЙРАНБЕК АЙДАЙ   60
СЕ ЛИ   60
СЕ ЦИХАН   70
СУ СИНЬИН   30
СУН ИТАО   30
СУНЬ КАЙВЭНЬ   30
СУНЬ ЯО   50
СЫ ЮЙЛИНЬ   100
СЮЙ ЛИНЬСЮАНЬ   60
СЮЙ ХАОНАНЬ   70
СЮЙ ЦЗЕЮЙ   50
СЮЭ ПЭНДА   30
СЯО ЛИНЬЦЗЕ   50
ХАНЬФЭЙ СЯО   50
ХЭ ЦЗЫЦЗЮНЬ   80
ЦЗИН ЦЗИЛИ   60
ЧЖАН ЛИНЮЭ   50
ЧЖАН ЧЭНУ   2
Ван Цзюньчао   30
ТАЙ ЦЗЫЖАНЬ   60
ТАН ЦИ   80
ТУН СИНЬЮЙ   30
У БОХУН   50
У СЯНЮЙ   2
У ЯН   80
ФАНЬ ИШАНЬ   60
ХО ИЖАНЬ   80
ХУ МИНЬ   60
ХУ СЯНПЭН   80
ХУАН БОИ   80
ЧЖАО СИНЬЮАНЬ   60
ЧЖОУ ЦЗЯНЬЛУН   2
ЧЭНЬ СИНЮЙ   50
ЧЭНЬ ЧЖОИ   70
Цао Дунюй   70
ХУАН ЯЦИНЬ   70
ХУАНФУ ЛИНФЭЙ   70
ХЭ ЦАЙФУ   70
ХЭ ЮЙНИН   60
ЦЗЫ СЯНЬХУЭЙ   40
ЦЗЯ ГУАНСЮАНЬ   2
ЦЗЯН ГУАНЬЮЙ   70
ЦЗЯН ЦИНЛУН   70
ЦИНЬ ЮЙ   70
ЧЖАН ГО   60
ЧЖАН КЭЖУ   70
ЧЖАН СЯОЛУН   70
ЧЖАН ТЯНЬЖУЙ   60
ЧЖАН ФЭН   70
ЧЭНЬ ЮЙЯНЬ   70
ЮАНЬ ПЭЙЦЗЮАНЬ   70
ЮЙ ТЯНЬИ   60
ЮЙ ЦЗИНИН   70
Цао Сюань   50
ЧЖАН ЦЗЭЛЯН   80
ЧЖАН ЧЖИ   50
ЧЖАО ЯН   70
ЧЖОУ ЦИЦИ   70
ЧЖОУ ШАНШУАЙ   60
ЧЖОУ ЯН   30
ЧЖУ ДУНБО   60
ЧЖУ МИНЬЦИ   70
ЧЖУ ХУАНЬСЮАНЬ   70
ЧЖУН ШИЮЕ   80
ЧЖЭН ВЭЙВЭЙ   80
ЧОЙ МИНКИ   60
ЮЙ ЦЮЮАНЬ   70
ЯН ЯНАНЬ   80
ЯНЬ ЧЖУНВЭНЬ   60
Цзан Цзэхао   80
ЧЭ СЮАНЬ   60
ЧЭНЬ ХУНЦЗИ   50
ЧЭНЬ ЦЗЫСИНЬ   70
ШЭНЬ ХАНЬ   50
ШЭНЬ ЦЗЮНЬЦИ   70
ЮЙ ВЭНЬСЮАНЬ   40
ЮЙ СЫЯН   80
ЮЙ ШАНВЭЙ   80
ЮЙ ЮНЬМЯО   40
ЯН АНЖАНЬ   60
ЯН ДИ   60
ЯН ЧАОИ   60
ЯНГИБАЕВ НУРСУЛТОН ДАНИЯРОВИЧ   2